| امیــن محمـــدی |
|کارشنــاس ارشـــد فنـــاوری اطلاعـــات و ارتباطـــات|
| مـدیر رســـــانه |
|تیم های آکادمی فوتبال باشگاه فولاد مبارکه سپاهان|
درخواست عکس واتس اپ